وب معنایی

بازدید: 3175
کمانک طرح درس .|. منابع درس .|. اسلایدها .|. یادداشت ها .|. آزمون ها کمانک

نوع درس:

 • تخصصی
 • 3 واحد
 • مقطع: کارشناسی ارشد

پیش نیازها:

 • ترجیحا سامانه‌های مبتنی بر دانش، برنامه سازی منطقی، چگونگی توسعه کاربردهای مبتنی بر وب

کتاب (کتب) مرجع:

 • Antoniou, G, and G Antoniou. A Semantic Web Primer. Cambridge, MA: The MIT Press, 2012.

اهداف درس:

 1. دانستن پردازش معنایی (مبتنی بر دانش)
 2. انستن وب معنایی و مفاهیم مرتبط
 3. درک ضرورت و ملزومات به کارگیری
 4. انشاا.. زمینه سازی برای به کارگیری عملی در محیط های اجرائی

نتایج درس:

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند انشاا.. قادر خواهند بود:

 • امتیازات، کاربردها، ملزومات و فنون وب معنایی را نسبت به وب تمیز دهند
 • زمینه به کارگیری وب معنایی را در محدوده مسؤلیت خود تشخیص دهند.
 • و با توجه به سابقه و شرایط خود، در پروژه‌های مربتط ایفای نقش کنند.

مباحث:

 • مقدمه (نقشه راه درس، چرا این درس)
 • رایانش سنتی در مقابل رایانش مبتنی بر دانش (ضرورت، کارایی، کاربرد، معماری و نقش مهندسی دانش)
 • وب معنایی = وب مبتنی بردانش
 • فراداده
 • Extensible Markup Language (XML)
 • خدمات وبی (web services)
 • چهارچوب تشریح منابع resource description framework (RDF)
 • نمایش دانش (knowledge representation)
  • منطق، قاعده (rule)، نقشه مفاهیم (topic map)، شبکه معنایی (semantic net)، نمایه دانش (knowledge index)، taxonomy، annotation
  • هستان شناسی (ontology) و عناوین مرتبط مثل OWL
 • استدلال (reasoning)
 • کاربرد
  • مسیر رسیدن به وب معنایی در بنگاه
  • کاربرد در مدیریت دانش
  • در کنترل حریم خصوصی و امنیت
  • در تجارت الکترونیکی
 • وب معنایی و وب هوشمند

استفاده از کامپیوتر:

 • بله: کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای پوشش اهداف و مباحث فوق؛ و برای ارائه درس

تکالیف:

 • تمرین (در صورت وجود TA)
 • ارائه شفاهی توسط هر دانشجو: از تجارب کاربرد و موضوعات مرتبط

پروژه:

 • تجربه کار با ابزارهای مرتبط مثل Protege و Altova و تولید محصول محدود، 10%

نمره دهی:

 • تمرین و کوئیز 10%
 • ارائه: 10%
 • پروژه 10%
 • بین ترم 30%
 • پایان ترم 40%

سایر مراجع:

 • Daconta, Michael C, Leo Joseph Obrst, and Kevin T Smith. The Semantic Web a Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management. Indianapolis: Wiley Pub., 2003
 • Allemang, Dean, and James A Hendler. Semantic Web for the Working Ontologist Modeling in RDF, RDFS and OWL. Amsterdam; Boston: Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, 2008

تنظیم کننده:

 • محسن صدیقی مشکنانی
 • تاریخ تنظیم: 19 / 9 / 92

 

طرح درس وب معنایی در هفت دانشگاه

University of Southamton:

 • COMP6028: Semantic Web Technologies | Electronics and Computer Science (ECS)
 • http://www.ecs.soton.ac.uk/module/COMP6028#syllabus

Columbia University:

 • COMS4995 Introduction to Semantic Web
 • http://www.cs.columbia.edu/~knarig/coms4995/

University of Georgia:

 • Course Syllabus: Semantic Web by Amit Sheth
 • http://lsdis.cs.uga.edu/SemWebCourse_Fall_2004/SemWebSyllabus.htm

Central Connecticut State University:

 • http://www.cs.ccsu.edu/~markov/ccsu_courses/110Syllabus.html

University of New Brunswick:

 • CS6905 Semantic Web Techniques
 • http://www.cs.unb.ca/~boley/cs6795swt/syllabus.html

Birkbeck University of London:

 • Semantic Web
 • http://www.dcs.bbk.ac.uk/~michael/sw/sw.html

Indiana University:

 • Ying Ding - Teaching
 • http://info.ils.indiana.edu/~dingying/S636Fall2012.html