سیستم عامل توزیعی/ Distributed Operating Systems

بازدید: 1800
کمانک منابع درس کمانک

فهرست مطالب:

 1. اصول / Fundamentals
 2. شبکه ‌های کامپیوتری / Computer Networks
 3. تبادل پیام / Message Passing
 4. فراخوانی رویه از راه دور / Remote Procedure Call
 5. حافظه‌ توزیعی مشترک / Distributed Shared Memory
 6. همگام سازی / Synchronization
 7. مدیریت منابع / Resource Management
 8. مدیریت فرایند / Process Management
 9. سیستم‌ های پرونده توزیعی / Distributed File Systems
 10. نام گذاری / Naming
 11. ایمنی / Security
 12. مطالعه موردی / Case Studies