مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات / IT Strategic Management

بازدید: 2171
کمانک  طرح درس .|. طرح درس وزارت علوم .|. Course Description .|. منابع درس .|. اسلایدها .|. یادداشت ها .|. آزمون ها کمانک

در مورد گزارش پروژه:

 • به لحاظ قالب، همان قالبی که برای تکلیف داشتیم (به ویژه استفاده از headings).
 • به لحاظ محتوا، سعی در پوشش حرف های درس. شاید عناوین اصلی زیر کمک کننده باشد.
  • معرفی بنگاه
  • اهداف و خواسته های پروژه
  • حاصل تحلیل (خارجی، داخلی و فناوری اطلاعات)
  • موضوعات استراتژیک
  • بقچه ها / بسته های استراتژیک
  • مقایسه این بقچه ها / بسته های و پیشنهاد یکی از آنها و توصیه های احتمالی
  • برنامه اجرایی برای بسته انتخابی
  • شرحی از چگونگی به کارگیری تفکر استراتژیک در این پروژه
  • شرحی از چگونگی مدیریت همین پروژه

نوع درس:

 • اجباری
 • مهندسی برق یا مهندسی کامپیوتر یا مهندسی فناوری اطلاعات
 • 3 واحد

پیش نیازها:

 • مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
 • مطالب پیش نیاز: برای دانشجویان ترم آخر؛ بینش مهترین پیش نیاز است؛ این درس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی قابل استفاده تر وضروری تر است.

کتاب مرجع:

 • A. Stanley C., Strategic Planning: A Practical Guide for Competitive Success. Thomson, 2006.

اهداف درس:

 • دانستن مدیریت استراتژیک، به عنوان مجموعه برنامه ریزی استراتژیک و اجرای برنامه های استراتژیک
 • دانستن مفاهیم، فرایندها، روشها و ابزار
 • به عنوان یک خبره فناوری اطلاعات، حمایت و استفاده عملی از مدیریت استراتژیک:  
  • با به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات برای مدیریت استراتژیک ( یا برنامه ریزی استراتژیک مبتنی برفناوری اطلاعات)
  • با به خدمت گرفتن مدیریت استراتژیک برای فناوری اطلاعات

نتایج درس:

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند انشاا.. قادر خواهند بود:

 • از مدیریت استراتژیک مبتنی بر فناوری اطاعات در زندگی و شغل خود استفاده کنند
 • به عنوان یک خبره فناوری اطلاعات، نقش خود را در مدیریت استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات به خوبی ایفا نماید.

مباحث:

 • مقدمه (نقشه راه درس، چرا این درس)
 • تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک
 • تفکر استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات
  • مدل های برنامه ریزی استراتژیک
  • فرایندها
   • تحلیل محیط خارج
   • تحلیل سازمان؛ سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات
   • ایجاد جایگزین های استراتژیک
  • روشها
  • ابزار
  • تولید استراتژی و انتخاب از بین گزینه ها
  • برنامه استفاده عملی
  • استراتژی های انتخاب شده در عمل
  • ارزیابی و باز خورد
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات  
  • به خدمت گرفتن مطالب بالا برای فناوری اطلاعات یا فناوری اطلاعات مبتنی بر مدیریت استراتژیک
  • فناوری اطلاعات مبتنی بر استفاده مجدد، با داشتنِ:
   • مهندسی دامنه فعالیت (domain engineering)
   • خطوط تولید
   • معماری
   • مدیریت دانش
   • الگو و استاندارد
   • نگاه قطعه (component) گرا
  • گرایش های کلان در فناوری اطلاعات

سایر مراجع:

B. H. Boar, “The Art of Strategic Planning for Information Technology, 2nd Edition 9780471376552: Amazon.com: Books.” [Online]. Available: http://www.amazon.com/Strategic-Planning-Information-Technology