مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات / IT Project Management

بازدید: 3432
کمانک  طرح درس .|. طرح درس وزارت علوم .|. منابع درس .|. یادداشت ها .|. تکالیف .|. آزمون ها .|. خرید کتاب  کمانک

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتبه ‌دليل تأثير جدي و بدون جايگزيني که‌ فناوری اطلاعات در افزايش بهره ‌وري نيروي انساني و سامانه ‌های مختلف دارد، هر روز اجرای پروژه‌ های ریز و درشت بیشتری در زمینه‌ فناوری اطلاعات مطرح می‌شود. در این راستا مدیریت و کنترل مناسب پروژه‌ ها یک ضرورت قطعی است. 

خوشبختانه درس مدیریت و کنترل پروژه در فهرست دروس دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات، به عنوان یک درس اجباری، گنجانده شده است. و کسانی هم که دروس مهندسی نرم افزار را می‌گیرند، با وجوهی از مدیریت پروژه، مثل مدیریت زمان، نیروی انسانی و کیفیت، آشنا می‌شوند. اما نیاز به این درس، و نیاز به مهارت مدیریت وکنترل پروژه فناوری اطلاعات بسیار فراتر است. به نظرم تمام کسانی که در زمینه‌ های مختلف فناوری اطلاعات کار می‌کنند، به ویژه مدیران پروژه و مدیران فناوری اطلاعات، به مطالب این درس نیاز دارند. 

در پاسخ به این نیاز كتاب “مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات” براي دانشجويان درس و رشته‌ هاي مختلف رايانه و فناوری اطلاعات‌، و همچنين افراد شاغل در محورهای مرتبط كه زمينه‌ تحصيلي متفاوتي دارند، نگاشته شده است. سعي شده است كه مطالب در كمال سادگي، اختصار، با كمترين رجوع به درس‌ هاي ديگر، با مثال‌ هاي ملموس و كاملا كاربردي ارائه گردد. در نتيجه اين كتاب مي‌تواند به راحتي مورد استفاده‌ ساير دانشجويان، افراد درگير توليد سامانه‌ هاي مكانيزه، علاقه‌ مندان به رايانه‌ و فناوري اطلاعات و مديران قرارگيرد. 

تذکر این نکته لازم است که دروس مدیریت پروژه برای رشته‌ های متعددی ارائه می‌شود. و این متخصصین مدیریت پروژه هستند که پیکره دانش مدیریت (فصل3) را ارائه کرده‌اند. در این کتاب موضوعاتی که ارائه شده است، به لحاظ عناوین، به ویژه عناوین اصلی، از پیکره دانش مدیریت تبعیت می‌کند. اما نکته متمایز کننده، تلاش و تأکید برای ارائه‌ی آگاهی ‌های مربوط به فناوری اطلاعات، در عناوین مختلف مدیریت پروژه است.

نوع درس:

 • اجباری
 • 3 واحد

پیش نیازها:

 • اصول و مبانی مدیریت
 • ترجیحا: مهندسی نرم‌افزار؛ سابقه عملی در انجام و مدیریت پروژه؛ سیستم‌های عامل (برای اطلاع از مدیریت فرایندها)

کتب مرجع:

 • احدی، ک. راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه. نشرکتاب مرو، و شرکت ناقوس اندیشه، 1386.
 • مولانا پور، ر. و حبیبی پور، ف. (مترجمین). مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات. نشر دانشگاه پیام نور، سال؟.
 • Brewer, J. L. and Dittman, K.C. Methods of IT Project Management. Prentice Hall, 2009.

اهداف درس:

 1. درک پروژه، محدودیت‌ها و فعالیت‌های پروژه؛ و تمایز با امور مدیریتی پروژه
 2. درک پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) Project Management Body Of Knowledge
 3. درک وجوه تمایز مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
 4. درک نقش فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه
 5. و انشاا.. ایجاد توان مدیریت پروژه‌ های فناوری اطلاعات
 6. و به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات، انشاا.. حمایت از مدیریت پروژه‌ ها

نتایج درس:

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند انشاا.. قادر خواهند بود:

 • وجوه مختلف مدیریت پروژه، و ویژگی‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات را در محدوده مسؤلیت خود، در انجام پروژه‌ها، بشناسند و رعایت کنند؛
 • روی کنترل مداوم کیفیت، که مورد نظر مخاطبانِ (داخلی و خارجیِ) مدیر پروژه است، حساس باشند؛
 • به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات، و با استفاده از فناوری اطلاعات، از مدیریت پروژه‌ها حمایت کنند.

مباحث:

 • مقدمه (نقشه راه درس، چرا این درس)
 • درک پروژه فناوری اطلاعات: ویژگی ها، محدودیت ها، چرخه، فعالیت ها
 • مدیر پروژه فناوری اطلاعات و مسؤلیت‌ها
 • ارتباط مدل تولید و مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
 • کنترل پروژه فناروی اطلاعات
  • کنترل ها و کنترل کردن
  • نقش نشانه ها و داشبورد پروژه های فناوری اطلاعات
  • موارد متداول از metrics در پروژه های فناوری اطلاعات
  • ارتباط مدیریت پروژه و کنترل پروژه
  • وابستگی روشهای کنترل به فرایندهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • پیکره دانش مدیریت پروژه و فرایندهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، با تأکید بر روشهای کنترل، ابزارها، و مستندات در هر یک از فرایندها
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت فعالیت‌ها
  • مدیریت کیفیت با تکیه بر پایاندهی (که در هر گام، و در مقابل هریک از مخاطبان همین گام، خدمت یا محصول، مطابق خواست و معیارهای مورد توافق با آن مخاطب، آراسته و پرداخته شود)
  • مدیریت ارتباط‌ها و آگاهی‌ها
  • مدیریت زمان
  • مدیریت هزینه‌ها
  • مدیریت تدارکات
  • مدیریت قلمرو پروژه
  • مدیریت خطر
 • همزمانی (concurrency) و همخوانی (consistency) فرایندها
 • مدیر پروژه کیست؟ جمع بندی و توجه به ویژگی های فنی و اخلاقی مدیر پروژه فناوری اطلاعات

استفاده از کامپیوتر:

 • بله: کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای پوشش اهداف و مباحث فوق؛ و برای ارائه درس

تکالیف:

 • تمرین (در صورت وجود TA)

پروژه:

 • تهیه و ارائه مستندات مدیریت و کنترل یک پروژه فناوری اطلاعات (که می تواند مربوط به دروس دیگر دانشجو باشد). 20%

نمره دهی:

 • تمرین و کوئیز 10%
 • پروژه 20%
 • بین ترم 30%
 • پایان ترم 40%

سایر مراجع:

 • آسوشه، ع.، خاکشور، پ.، رمضانی ایوکی، ن. و نصیری‌یار، م. مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات: سرویس گرا و دانش محور. نشر شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ، 1388
 • صدیقی مشکنانی، م. به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار. نشر مُمِد، 1393