تکالیف درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

بازدید: 1289
 

آزمون های درس وب معنایی

بازدید: 1310
 

منابع درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات / Resources

بازدید: 1354

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه.

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه: استاندارد مدیریت پروژه.

نوشته: كمال‌الدین احدی

نشر: كتاب مرو 

1386

 

مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات

مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات

نوشته: جک تی . مارچوکا

ترجمه: رامین مولاناپور، فرزاد حبیبی پور رودسری

نشر: دانشگاه پیام نور

http://ketabrooz.com/?part=product&inc=product&id=125

 

Methods of IT Project Management

Methods of IT Project Management

by: Jeffrey L. Brewer , Kevin C. Dittman

Prentice Hall

2013

 

سایر منابع درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

 

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات: سرویس گرا و دانش محور

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات: سرویس گرا و دانش محور

نوشته: عباس آسوشه، پريسا خاكشور، مجتبي نصيري يار، نغمه رمضاني ايوكي

نشر: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ

1388

 

به سوي توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسي نرم‌افزار

به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار

نوشته: دکتر محسن صدیقی مشکنانی

نشر: مُمِد www.momedpub.ir 

1393

http://sadighim.ir/SEbook 

 

یادداشتهای درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات / Notes

بازدید: 1398

 

بخش هایی از کتاب به سوی تولید بهتر نرم افزار که پوشش داده شده است:

فصل عنوان  عنوان در PMBOK-2013
فصل 3 انتخاب  
فصل 4 مدیریت نیروی انسانی و مدیریت دانش Project Human Resource Management
فصل 5 برنامه ریزی و زمانبندی Project time Management
فصل 6 مدیریت خطر Project Risk Management
فصل 7 مستند سازی Project Information Management
فصل 8 استاندارد و کیفیت Project Quality Management
فصل 9 قیمت گذاری و بازار Project Cost Management
فصل 21 تولید بر مبنای قطعه و معماری  
فصل 23 پایاندهی