منابع درس شیوه ارائه مطالب علمی-فنی، نگارش علمی/ Resources

بازدید: 1202

شیوه ارائه مطالب علمی-فنی، نگارش علمی

شیوه ارائه مطالب علمی-فنی، نگارش علمی

نوشته: دکتر محسن صدیقی مشکنانی

نشر: مُمِد www.momedpub.ir 

1392

http://sadighim.ir/books/scientific_reporting