آزمون های درس مهندسی کاربرد

بازدید: 1249
 

منابع درس مهندسی کاربرد/ Resources

بازدید: 1325

Software Product Line Engineering: Foundations, Principles, And Techniques

Software Product Line Engineering: Foundations, Principles, And Techniques

By: Klaus Pohl, Frank Van Der Linden and Gunter Bockle

Springer

2005

http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/book/978-3-540-24372-4

 

منابع تکمیلی درس مهندسی کاربرد

به سوي توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسي نرم‌افزار

به سوي توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسي نرم‌افزار

نوشته: دکتر محسن صدیقی مشکنانی

نشر: مُمِد www.momedpub.ir 

1393

http://sadighim.ir/sebook 

 

  • A Template for Documenting Software and Firmware Architectures
 

اسلایدهای درس مهندسی کاربرد/ Slides

بازدید: 1319